Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Deklaracja dostępności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Deklaracja witryny https://pjf.uj.edu.pl

Wstęp

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej pjf.uj.edu.pl (witryna Jagiellońskie Centrum Badawcze: Prawo - Język - Filozofia, liczba podstron: 20).

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji witryny internetowej: 2018-08-27.

Data ostatniej istotnej aktualizacji tej witryny: 2024-03-11 .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej.

Ocena

Ocena zgodna: 8, częściowo zgodna: 23, niezgodna: 0

Zasada 1 - Postrzegalność

There may be text presented as graphics on the page.

The website may contain image files without the Alt attribute.

The website may contain graphic files with incorrect alternative descriptions.

Graphic links do not clearly communicate their purpose. They do not have alt attributes or have incorrect alternative descriptions.

There may be incorrectly constructed selection lists on the page, without an associated label.

Some subpages may have blank headings.

The website may contain tables structured in an inaccessible way.    

The page may contain inappropriately applied graphic separators that are not semantically defined.

There may be semantically defined headings on the page, but these are visually hidden.

There may be misapplied ARIA labels on the page.

The website may contain attachments or graphic files that represent text images.

There may be text presented as graphics on the page.

Some website aspects do not meet the minimum requirements for contrast.

 • 1.1 - Alternatywa w postaci tekstu
  • 1.1.1 – Treść nietekstowa A: częściowo zgodna
 • 1.2 – Dostępność mediów zmiennych w czasie
  • 1.2.1 – Tylko audio oraz tylko wideo (nagranie) A: zgodna
  • 1.2.2 – Napisy rozszerzone (nagranie) A: zgodna
  • 1.2.3 – Audiodeskrypcja lub alternatywa dla mediów (nagranie) A: zgodna
  • 1.2.5 – Audiodeskrypcja (nagranie) AA: częściowo zgodna
 • 1.3 – Możliwość adaptacji – Odpowiednia (zrozumiała) prezentacja zawartości
  • 1.3.1 – Informacje i relacje A: częściowo zgodna
  • 1.3.3 – Właściwości zmysłowe A: częściowo zgodna
  • 1.3.4 – Orientacja – wyświetlanie treści w układzie poziomym, jak i pionowym AA: częściowo zgodna
  • 1.3.5 – Określenie prawidłowej wartości AA: częściowo zgodna
 • 1.4 – Możliwość rozróżnienia – Ułatwienie percepcji treści
  • 1.4.1 – Użycie koloru A: zgodna
  • 1.4.3 – Kontrast (minimalny) AA: zgodna
  • 1.4.5 – Tekst w postaci grafiki AA: częściowo zgodna
  • 1.4.11 – Kontrast dla treści niebędących tekstem AA: częściowo zgodna
  • 1.4.12 – Odstępy w tekście AA: zgodna

Zasada 2 – Funkcjonalność

The website may contain elements that are inaccessible from the keyboard.

There may be a keyboard trap on the site.

The website may include links that are unclear in context.

Graphic links do not clearly communicate their purpose. They do not have alt attributes or have incorrect alternative descriptions.

There may be incorrectly constructed selection lists on the page, without an associated label.

There may be elements on the page with poorly visible keyboard focus.

A page can have links without a text label with an accessible name.

 • 2.1 – Dostępność z klawiatury
  • 2.1.1 – Klawiatura A: częściowo zgodna
  • 2.1.2 – Brak pułapki na klawiaturę A: częściowo zgodna
  • 2.1.4 – Jednoliterowe skróty klawiszowe A: częściowo zgodna
 • 2.3 – Ataki padaczki – Migotanie
  • 2.3.1 – Trzy błyski lub wartości poniżej progu A: częściowo zgodna
 • 2.4 – Możliwość nawigacji
  • 2.4.4 – Cel linku (w kontekście) A: częściowo zgodna
  • 2.4.6 – Nagłówki i etykiety AA: częściowo zgodna
 • 2.5 – Sposoby wprowadzania danych
  • 2.5.3 – Etykieta w nazwie A: częściowo zgodna

Zasada 3 – Zrozumiałość

The site may not have appropriate messages to warn you when a new tab or browser window is opened.

There may be semantically defined link elements on the page, but these are visually hidden.

Additional fields may appear on the page that the screen reader is not aware of.

There may be alerts on the site with form error identification that are structured in an inaccessible way.

There may be forms on the site that are not fully accessible

 • 3.1 – Możliwość odczytania
  • 3.1.2 – Język części AA: zgodna
 • 3.2 – Przewidywalność
  • 3.2.2 – Podczas wprowadzania danych A: częściowo zgodna
  • 3.2.3 – Konsekwentna nawigacja AA: częściowo zgodna
 • 3.3 – Pomoc przy wprowadzaniu informacji
  • 3.3.1 – Identyfikacja błędu A: częściowo zgodna
  • 3.3.2 – Etykiety lub instrukcje A: częściowo zgodna
  • 3.3.3 – Sugestie korekty błędów AA: częściowo zgodna
  • 3.3.4 – Zapobieganie błędom (kontekst prawny, finansowy, związany z podawaniem danych) AA: częściowo zgodna

Zasada 4 – Kompatybilność

Status messages may not be read by supporting technologies without gaining focus.

 

Additional fields may appear on the page that the screen reader is not aware of.

 

 • 4.1 – Kompatybilność
  • 4.1.1 – Parsowanie A: zgodna
  • 4.1.2 – Nazwa, rola, wartość A: częściowo zgodna
  • 4.1.3 – Komunikaty o stanie AA: częściowo zgodna

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzone przez Klaudyna Horniczak dnia 2024-03-11. Pierwsza publikacja deklaracji: 2024-03-11 .

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Do właściwej treści na stronie (skiplink) można się przenieść za pomocą klawisza "TAB". Do deklaracji dostępności można przenieść się używając w witrynie klawiszy "LEWY ALT+ACCESSKEY+0" (Chrome,Safari,Opera, IE, Edge) lub "LEWY ALT+SHIFT+ACCESSKEY+0" (Firefox)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Klaudyna Horniczak (email: klaudyna.horniczak@doctoral.uj.edu.pl). Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu 501335995.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać

 1. dane osoby zgłaszającej żądanie
 2. wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi
 3. sposób kontaktu
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Aplikacje

Brak aplikacji