Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Deklaracja dostępności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Deklaracja witryny fais.uj.edu.pl

Wstęp

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej fais.uj.edu.pl (witryna Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, liczba podstron: 869).

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji witryny internetowej: 2012-10-26.

Data ostatniej istotnej aktualizacji tej witryny: 2020-10-30 .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej.

Ocena

Ocena zgodna: 17, częściowo zgodna: 5, niezgodna: 9

Zasada 1 - Postrzegalność

 • Niektóre podstrony mogą posiadać puste nagłówki.
 • Graficzne linki nie informują jasno o celu. Nie posiadają atrybutów alt lub mają nieprawidłowe opisy alternatywne.
 • Niektóre podstrony mogą posiadać nagłówki z nieprawidłową hierarchią.
 • Niektóre multimedia zsynchronizowane (dźwięk i obraz) nie mają zapewnionej alternatywy dla multimediów, napisów rozszerzonych lub audiodeskrypcji dla nagrań wideo.
 • Strona może zawierać załączniki lub pliki graficzne przedstawiające obraz tekstu.
 • Niektóre listy elementów w tekście mogą nie być zgrupowane przy pomocy odpowiednich oznaczeń systemowych.
 • Strona może zawierać tabele skonstruowane w sposób niedostępny.
 • Strona może zawierać pliki graficzne z nieprawidłowymi opisami alternatywnymi.
 • Na stronie mogą występować nagłówki nie określone programowo.
 • Niektóre elementy strony nie spełniają minimalnych wymogów dla kontrastu.
 • 1.1 - Alternatywa w postaci tekstu
  • 1.1.1 – Treść nietekstowa A: niezgodna
 • 1.2 – Dostępność mediów zmiennych w czasie
  • 1.2.1 – Tylko audio oraz tylko wideo (nagranie) A: niezgodna
  • 1.2.2 – Napisy rozszerzone (nagranie) A: niezgodna
  • 1.2.3 – Audiodeskrypcja lub alternatywa dla mediów (nagranie) A: niezgodna
  • 1.2.5 – Audiodeskrypcja (nagranie) AA: zgodna
 • 1.3 – Możliwość adaptacji – Odpowiednia (zrozumiała) prezentacja zawartości
  • 1.3.1 – Informacje i relacje A: niezgodna
  • 1.3.3 – Właściwości zmysłowe A: zgodna
  • 1.3.4 – Orientacja – wyświetlanie treści w układzie poziomym, jak i pionowym AA: zgodna
  • 1.3.5 – Określenie prawidłowej wartości AA: zgodna
 • 1.4 – Możliwość rozróżnienia – Ułatwienie percepcji treści
  • 1.4.1 – Użycie koloru A: niezgodna
  • 1.4.3 – Kontrast (minimalny) AA: niezgodna
  • 1.4.5 – Tekst w postaci grafiki AA: częściowo zgodna
  • 1.4.11 – Kontrast dla treści niebędących tekstem AA: zgodna
  • 1.4.12 – Odstępy w tekście AA: zgodna

Zasada 2 – Funkcjonalność

 • Niektóre podstrony mogą posiadać puste nagłówki.
 • Graficzne linki nie informują jasno o celu. Nie posiadają atrybutów alt lub mają nieprawidłowe opisy alternatywne.
 • Strona może posiadać linki nieczytelne w kontekście lub nie posiadające kontekstu określonego programowo.
 • Strona może posiadać linki bez etykiety tekstowej z dostępną nazwą.
 • Strona może posiadać linki nieczytelne w kontekście lub nie posiadające kontekstu określonego programowo.
 • 2.1 – Dostępność z klawiatury
  • 2.1.1 – Klawiatura A: zgodna
  • 2.1.2 – Brak pułapki na klawiaturę A: zgodna
  • 2.1.4 – Jednoliterowe skróty klawiszowe A: zgodna
 • 2.3 – Ataki padaczki – Migotanie
  • 2.3.1 – Trzy błyski lub wartości poniżej progu A: zgodna
 • 2.4 – Możliwość nawigacji
  • 2.4.4 – Cel linku (w kontekście) A: niezgodna
  • 2.4.6 – Nagłówki i etykiety AA: częściowo zgodna
 • 2.5 – Sposoby wprowadzania danych
  • 2.5.3 – Etykieta w nazwie A: zgodna

Zasada 3 – Zrozumiałość

 • Na niektórych podstronach może brakować nawigacji okruszkowej, co powoduje niespójność nawigacji w witrynie.
 • Strona posiada treść w języku innym niż określony dla strony, który nie jest programowo określony.
 • Strona może nie posiadać odpowiednich komunikatów ostrzegających o otwarciu nowej karty lub okna przeglądarki.
 • 3.1 – Możliwość odczytania
  • 3.1.2 – Język części AA: niezgodna
 • 3.2 – Przewidywalność
  • 3.2.2 – Podczas wprowadzania danych A: częściowo zgodna
  • 3.2.3 – Konsekwentna nawigacja AA: częściowo zgodna
 • 3.3 – Pomoc przy wprowadzaniu informacji
  • 3.3.1 – Identyfikacja błędu A: zgodna
  • 3.3.2 – Etykiety lub instrukcje A: zgodna
  • 3.3.3 – Sugestie korekty błędów AA: zgodna
  • 3.3.4 – Zapobieganie błędom (kontekst prawny, finansowy, związany z podawaniem danych) AA: zgodna

Zasada 4 – Kompatybilność

 • Na stronie mogą występować powielone atrybuty id.
 • 4.1 – Kompatybilność
  • 4.1.1 – Parsowanie A: częściowo zgodna
  • 4.1.2 – Nazwa, rola, wartość A: zgodna
  • 4.1.3 – Komunikaty o stanie AA: zgodna

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzone przez Anna Dybiec dnia 2024-03-27. Pierwsza publikacja deklaracji: 2020-11-05 .

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Do właściwej treści na stronie (skiplink) można się przenieść za pomocą klawisza "TAB". Do deklaracji dostępności można przenieść się używając w witrynie klawiszy "LEWY ALT+ACCESSKEY+0" (Chrome,Safari,Opera, IE, Edge) lub "LEWY ALT+SHIFT+ACCESSKEY+0" (Firefox)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Krzysztof Magda (email: wydzial.fais@uj.edu.pl). Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu 12 664 4890.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać

 1. dane osoby zgłaszającej żądanie
 2. wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi
 3. sposób kontaktu
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Aplikacje

Brak aplikacji