Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Deklaracja dostępności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Deklaracja witryny bj.uj.edu.pl

Wstęp

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bj.uj.edu.pl (witryna Biblioteka Jagiellońska, liczba podstron: 329).

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji witryny internetowej: 2012-10-26.

Data ostatniej istotnej aktualizacji tej witryny: 2021-10-22 .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej.

Ocena

Ocena zgodna: 22, częściowo zgodna: 6, niezgodna: 3

Zasada 1 - Postrzegalność

 • Niektóre listy elementów w tekście mogą nie być zgrupowane przy pomocy odpowiednich oznaczeń systemowych.
 • Niektóre podstrony mogą posiadać nagłówki z nieprawidłową hierarchią.
 • Niektóre elementy strony nie spełniają minimalnych wymogów dla kontrastu.
 • Zastosowano niedostępny element captcha.
 • 1.1 - Alternatywa w postaci tekstu
  • 1.1.1 – Treść nietekstowa A: niezgodna
 • 1.2 – Dostępność mediów zmiennych w czasie
  • 1.2.1 – Tylko audio oraz tylko wideo (nagranie) A: zgodna
  • 1.2.2 – Napisy rozszerzone (nagranie) A: zgodna
  • 1.2.3 – Audiodeskrypcja lub alternatywa dla mediów (nagranie) A: zgodna
  • 1.2.5 – Audiodeskrypcja (nagranie) AA: zgodna
 • 1.3 – Możliwość adaptacji – Odpowiednia (zrozumiała) prezentacja zawartości
  • 1.3.1 – Informacje i relacje A: częściowo zgodna
  • 1.3.3 – Właściwości zmysłowe A: zgodna
  • 1.3.4 – Orientacja – wyświetlanie treści w układzie poziomym, jak i pionowym AA: zgodna
  • 1.3.5 – Określenie prawidłowej wartości AA: zgodna
 • 1.4 – Możliwość rozróżnienia – Ułatwienie percepcji treści
  • 1.4.1 – Użycie koloru A: zgodna
  • 1.4.3 – Kontrast (minimalny) AA: częściowo zgodna
  • 1.4.5 – Tekst w postaci grafiki AA: zgodna
  • 1.4.11 – Kontrast dla treści niebędących tekstem AA: zgodna
  • 1.4.12 – Odstępy w tekście AA: zgodna

Zasada 2 – Funkcjonalność

 • Fokus klawiatury może być częściowo niewidoczny.
 • Fokus klawiatury może mieć częściowo niezrozumiałą kolejność.
 • Strona może posiadać linki bez etykiety tekstowej z dostępną nazwą.
 • 2.1 – Dostępność z klawiatury
  • 2.1.1 – Klawiatura A: zgodna
  • 2.1.2 – Brak pułapki na klawiaturę A: zgodna
  • 2.1.4 – Jednoliterowe skróty klawiszowe A: zgodna
 • 2.3 – Ataki padaczki – Migotanie
  • 2.3.1 – Trzy błyski lub wartości poniżej progu A: zgodna
 • 2.4 – Możliwość nawigacji
  • 2.4.4 – Cel linku (w kontekście) A: częściowo zgodna
  • 2.4.6 – Nagłówki i etykiety AA: zgodna
 • 2.5 – Sposoby wprowadzania danych
  • 2.5.3 – Etykieta w nazwie A: częściowo zgodna

Zasada 3 – Zrozumiałość

 • Strona może nie posiadać odpowiednich komunikatów ostrzegających o otwarciu nowej karty lub okna przeglądarki.
 • Na stronie mogą występować alerty z identyfikacją błędu w formularzu, które są skonstruowane w sposób niedostępny.
 • 3.1 – Możliwość odczytania
  • 3.1.2 – Język części AA: zgodna
 • 3.2 – Przewidywalność
  • 3.2.2 – Podczas wprowadzania danych A: częściowo zgodna
  • 3.2.3 – Konsekwentna nawigacja AA: zgodna
 • 3.3 – Pomoc przy wprowadzaniu informacji
  • 3.3.1 – Identyfikacja błędu A: niezgodna
  • 3.3.2 – Etykiety lub instrukcje A: zgodna
  • 3.3.3 – Sugestie korekty błędów AA: niezgodna
  • 3.3.4 – Zapobieganie błędom (kontekst prawny, finansowy, związany z podawaniem danych) AA: zgodna

Zasada 4 – Kompatybilność

 • Na stronie mogą występować powielone atrybuty id.
 • Strona może nie posiadać odpowiednich komunikatów o stanie czytanych przez czytnik ekranu.
 • 4.1 – Kompatybilność
  • 4.1.1 – Parsowanie A: zgodna
  • 4.1.2 – Nazwa, rola, wartość A: zgodna
  • 4.1.3 – Komunikaty o stanie AA: częściowo zgodna

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzone przez Anna Dybiec dnia 2024-05-10. Pierwsza publikacja deklaracji: 2021-06-17 .

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Do właściwej treści na stronie (skiplink) można się przenieść za pomocą klawisza "TAB". Do deklaracji dostępności można przenieść się używając w witrynie klawiszy "LEWY ALT+ACCESSKEY+0" (Chrome,Safari,Opera, IE, Edge) lub "LEWY ALT+SHIFT+ACCESSKEY+0" (Firefox)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Marta Tichoruk (email: marta.tichoruk@uj.edu.pl). Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu +48 12 663 33 07.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać

 1. dane osoby zgłaszającej żądanie
 2. wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi
 3. sposób kontaktu
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna siedziby, al. Mickiewicza 22

 1. Budynek ma 1 główne wejście - od ul. Oleandry 3, Nowy Gmach - dostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 2. Komunikacja pionowa – 2 windy wyposażone w przyciski z opisem w alfabecie Braille’a, 2 platformy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i 2 klatki schodowe. Korytarze i hol umożliwiają swobodne poruszanie się. W budynku znajduje się 6 toalet dla osób z niepełnosprawnościami, zlokalizowanych po dwie na trzech kondygnacjach (-1, 1, 2).
 3. W holu głównym znajduje się stanowisko Ochrony budynku, gdzie można uzyskać pomoc i informację.
 4. Przed głównym wejściem do budynku przy ul. Oleandry wydzielono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo 1 takie miejsce parkingowe znajduje się przed frontem Starego Gmachu, przy al. Mickiewicza.
 5. Obiekt dostępny jest dla osoby korzystającej z psa asystującego.
 6. W UJ można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Usługa jest dostępna w godzinach 7:30-15:30. W celu zapewnienia lepszego komfortu tłumaczenia, należy w Dziale ds. Osób Niepełnosprawnych UJ zgłosić z wyprzedzeniem zapotrzebowanie na skorzystanie z usług tłumacza. Skorzystanie z usługi jest bezpłatne.

 

Aplikacje

Brak aplikacji.