Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Deklaracja dostępności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Deklaracja witryny swfis.uj.edu.pl

Wstęp

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej swfis.uj.edu.pl (witryna Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, liczba podstron: 94).

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji witryny internetowej: 2012-10-26.

Data ostatniej istotnej aktualizacji tej witryny: 2021-07-02 .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej.

Ocena

Ocena zgodna: 17, częściowo zgodna: 7, niezgodna: 7

Zasada 1 - Postrzegalność

Strona może zawierać graficzne linki bez atrybutu Alt.

Niektóre elementy strony nie spełniają minimalnych wymogów dla kontrastu.

Niektóre materiały wideo nie posiadają alternatywy tekstowej i/lub audiodeskrypcji.

Strona może zawierać załączniki z plikami graficznymi lub innymi niedostępnymi plikami.

Niektóre elementy tekstowe mogą nie spełniać wymogu zmiany rozmiaru.

Strona może zawierać tabele skonstruowane w sposób niedostępny.

Niektóre listy elementów w tekście mogą nie być zgrupowane przy pomocy odpowiednich oznaczeń systemowych.

 • 1.1 - Alternatywa w postaci tekstu
  • 1.1.1 – Treść nietekstowa A: niezgodna
 • 1.2 – Dostępność mediów zmiennych w czasie
  • 1.2.1 – Tylko audio oraz tylko wideo (nagranie) A: niezgodna
  • 1.2.2 – Napisy rozszerzone (nagranie) A: niezgodna
  • 1.2.3 – Audiodeskrypcja lub alternatywa dla mediów (nagranie) A: niezgodna
  • 1.2.5 – Audiodeskrypcja (nagranie) AA: niezgodna
 • 1.3 – Możliwość adaptacji – Odpowiednia (zrozumiała) prezentacja zawartości
  • 1.3.1 – Informacje i relacje A: częściowo zgodna
  • 1.3.3 – Właściwości zmysłowe A: zgodna
  • 1.3.4 – Orientacja – wyświetlanie treści w układzie poziomym, jak i pionowym AA: częściowo zgodna
  • 1.3.5 – Określenie prawidłowej wartości AA: zgodna
 • 1.4 – Możliwość rozróżnienia – Ułatwienie percepcji treści
  • 1.4.1 – Użycie koloru A: częściowo zgodna
  • 1.4.3 – Kontrast (minimalny) AA: niezgodna
  • 1.4.5 – Tekst w postaci grafiki AA: niezgodna
  • 1.4.11 – Kontrast dla treści niebędących tekstem AA: zgodna
  • 1.4.12 – Odstępy w tekście AA: zgodna

Zasada 2 – Funkcjonalność

Strona może posiadać linki nieczytelne poza kontekstem.

Strona może zawierać elementy niedostępne z klawiatury.

 • 2.1 – Dostępność z klawiatury
  • 2.1.1 – Klawiatura A: częściowo zgodna
  • 2.1.2 – Brak pułapki na klawiaturę A: zgodna
  • 2.1.4 – Jednoliterowe skróty klawiszowe A: zgodna
 • 2.3 – Ataki padaczki – Migotanie
  • 2.3.1 – Trzy błyski lub wartości poniżej progu A: zgodna
 • 2.4 – Możliwość nawigacji
  • 2.4.4 – Cel linku (w kontekście) A: częściowo zgodna
  • 2.4.6 – Nagłówki i etykiety AA: zgodna
 • 2.5 – Sposoby wprowadzania danych
  • 2.5.3 – Etykieta w nazwie A: częściowo zgodna

Zasada 3 – Zrozumiałość

 • 3.1 – Możliwość odczytania
  • 3.1.2 – Język części AA: zgodna
 • 3.2 – Przewidywalność
  • 3.2.2 – Podczas wprowadzania danych A: zgodna
  • 3.2.3 – Konsekwentna nawigacja AA: zgodna
 • 3.3 – Pomoc przy wprowadzaniu informacji
  • 3.3.1 – Identyfikacja błędu A: zgodna
  • 3.3.2 – Etykiety lub instrukcje A: zgodna
  • 3.3.3 – Sugestie korekty błędów AA: zgodna
  • 3.3.4 – Zapobieganie błędom (kontekst prawny, finansowy, związany z podawaniem danych) AA: zgodna

Zasada 4 – Kompatybilność

Niektóre podstrony mogą posiadać puste nagłówki.

Strona może nie posiadać odpowiednich komunikatów o stanie czytanych przez czytnik ekranu.

Na stronie mogą występować powielone atrybuty id.

 • 4.1 – Kompatybilność
  • 4.1.1 – Parsowanie A: częściowo zgodna
  • 4.1.2 – Nazwa, rola, wartość A: zgodna
  • 4.1.3 – Komunikaty o stanie AA: zgodna

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzone przez Anna Dybiec dnia 2021-12-21. Pierwsza publikacja deklaracji: 2021-07-09 .

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Do właściwej treści na stronie (skiplink) można się przenieść za pomocą klawisza "TAB". Do deklaracji dostępności można przenieść się używając w witrynie klawiszy "LEWY ALT+ACCESSKEY+0" (Chrome,Safari,Opera, IE, Edge) lub "LEWY ALT+SHIFT+ACCESSKEY+0" (Firefox)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Anna Wawrzeń (email: swfis@uj.edu.pl). Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu 12 637 43 03.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać

 1. dane osoby zgłaszającej żądanie
 2. wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi
 3. sposób kontaktu
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna siedziby, ul. Piastowska 26d

 1. W budynku przy ul. Piastowskiej 26 mieszczą się trzy jednostki organizacyjne UJ: Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Zespół Pieśni i Tańca „Słowianki” oraz Biuro Sportu/AZS UJ. Budynek posiada łącznie 4 wejścia. Z tego 3 wejścia zapewniają dostęp do Studium WFiS, a jedno osobne wejście prowadzi do Biura Sportu/AZS, które niestety nie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Do Biura Sportu prowadzą małe schodki - 3 stopnie. Jedno wejście do głównej części budynku (od strony parkingu) dostępne jest dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd). Biuro Sportu/AZS nie ma połączenia z resztą budynku.
 2. W budynku znajdują się 2 klatki schodowe, którymi można dostać się na pierwsze piętro. W budynku brak windy. Korytarze i hol umożliwiają swobodne poruszanie się. W budynku znajduje się 1 toaleta dla osób z niepełnosprawnościami, zlokalizowana w Studium WFiS na parterze, naprzeciwko portierni. „Słowianki” oraz Biuro Sportu/AZS nie posiadają toalety dla osób z niepełnosprawnościami. W Biurze Sportu znajduje się maleńki hol, który umożliwiają częściowo swobodne poruszanie się.
 3. W holu głównym znajduje się portiernia, w której można uzyskać pomoc oraz podstawową informację dot. trzech jednostek mieszczących się w budynku.
 4. Budynek posiada własny parking. Nie wyznaczono miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych, ale obok podjazdu znajduje się miejsce oznaczone „kopertą”.
 5. Obiekt jest dostępny dla osoby korzystającej z psa asystującego.
 6. W UJ można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Usługa jest dostępna w godzinach 7:30-15:30. W celu zapewnienia lepszego komfortu tłumaczenia, należy zgłosić do Działu ds. Osób Niepełnosprawnych UJ zapotrzebowanie na skorzystanie z usług tłumacza z wyprzedzeniem. Skorzystanie z usługi jest bezpłatne.

Aplikacje

Brak aplikacji.