Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Deklaracja dostępności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Deklaracja witryny synchrotron.uj.edu.pl

Wstęp

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej synchrotron.uj.edu.pl (witryna Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS, liczba podstron: 302).

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji witryny internetowej: 2012-10-26.

Data ostatniej istotnej aktualizacji tej witryny: 2021-11-26 .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej.

Ocena

Ocena zgodna: 22, częściowo zgodna: 6, niezgodna: 3

Zasada 1 - Postrzegalność

Niektóre elementy strony nie spełniają minimalnych wymogów dla kontrastu.

Strona może zawierać załączniki lub pliki graficzne przedstawiające obraz tekstu.

Strona może zawierać tabele skonstruowane w sposób niedostępny.

Niektóre materiały wideo opublikowane przed dniem 23 września 2020r. nie posiadają alternatywy tekstowej i/lub audiodeskrypcji.

 • 1.1 - Alternatywa w postaci tekstu
  • 1.1.1 – Treść nietekstowa A: zgodna
 • 1.2 – Dostępność mediów zmiennych w czasie
  • 1.2.1 – Tylko audio oraz tylko wideo (nagranie) A: częściowo zgodna
  • 1.2.2 – Napisy rozszerzone (nagranie) A: niezgodna
  • 1.2.3 – Audiodeskrypcja lub alternatywa dla mediów (nagranie) A: niezgodna
  • 1.2.5 – Audiodeskrypcja (nagranie) AA: niezgodna
 • 1.3 – Możliwość adaptacji – Odpowiednia (zrozumiała) prezentacja zawartości
  • 1.3.1 – Informacje i relacje A: zgodna
  • 1.3.3 – Właściwości zmysłowe A: zgodna
  • 1.3.4 – Orientacja – wyświetlanie treści w układzie poziomym, jak i pionowym AA: zgodna
  • 1.3.5 – Określenie prawidłowej wartości AA: zgodna
 • 1.4 – Możliwość rozróżnienia – Ułatwienie percepcji treści
  • 1.4.1 – Użycie koloru A: zgodna
  • 1.4.3 – Kontrast (minimalny) AA: częściowo zgodna
  • 1.4.5 – Tekst w postaci grafiki AA: częściowo zgodna
  • 1.4.11 – Kontrast dla treści niebędących tekstem AA: zgodna
  • 1.4.12 – Odstępy w tekście AA: zgodna

Zasada 2 – Funkcjonalność

 • 2.1 – Dostępność z klawiatury
  • 2.1.1 – Klawiatura A: zgodna
  • 2.1.2 – Brak pułapki na klawiaturę A: zgodna
  • 2.1.4 – Jednoliterowe skróty klawiszowe A: zgodna
 • 2.3 – Ataki padaczki – Migotanie
  • 2.3.1 – Trzy błyski lub wartości poniżej progu A: zgodna
 • 2.4 – Możliwość nawigacji
  • 2.4.4 – Cel linku (w kontekście) A: zgodna
  • 2.4.6 – Nagłówki i etykiety AA: zgodna
 • 2.5 – Sposoby wprowadzania danych
  • 2.5.3 – Etykieta w nazwie A: zgodna

Zasada 3 – Zrozumiałość

Strona posiada treść w języku innym niż określony dla strony, który nie jest programowo oznaczony.

 • 3.1 – Możliwość odczytania
  • 3.1.2 – Język części AA: częściowo zgodna
 • 3.2 – Przewidywalność
  • 3.2.2 – Podczas wprowadzania danych A: zgodna
  • 3.2.3 – Konsekwentna nawigacja AA: zgodna
 • 3.3 – Pomoc przy wprowadzaniu informacji
  • 3.3.1 – Identyfikacja błędu A: zgodna
  • 3.3.2 – Etykiety lub instrukcje A: zgodna
  • 3.3.3 – Sugestie korekty błędów AA: zgodna
  • 3.3.4 – Zapobieganie błędom (kontekst prawny, finansowy, związany z podawaniem danych) AA: zgodna

Zasada 4 – Kompatybilność

Niektóre podstrony mogą posiadać puste nagłówki.

Na stronie mogą występować powielone atrybuty id.

 • 4.1 – Kompatybilność
  • 4.1.1 – Parsowanie A: częściowo zgodna
  • 4.1.2 – Nazwa, rola, wartość A: częściowo zgodna
  • 4.1.3 – Komunikaty o stanie AA: zgodna

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzone przez Radosław Zaremba dnia 2024-04-09. Pierwsza publikacja deklaracji: 2021-11-02 .

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Do właściwej treści na stronie (skiplink) można się przenieść za pomocą klawisza "TAB". Do deklaracji dostępności można przenieść się używając w witrynie klawiszy "LEWY ALT+ACCESSKEY+0" (Chrome,Safari,Opera, IE, Edge) lub "LEWY ALT+SHIFT+ACCESSKEY+0" (Firefox)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Agnieszka Cudek (email: agnieszka.cudek@uj.edu.pl). Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu 12 664 41 35.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać

 1. dane osoby zgłaszającej żądanie
 2. wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi
 3. sposób kontaktu
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna siedziby, ul. Czerwonych Maków 98

 1. Budynek posiada 8 wejść, z czego 3 dostępne są dla osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie niepełnosprawności motorycznej – wejście główne, wejście na galerię w części wschodniej budynku oraz wejście do doku hali. Wszystkie wejścia opatrzone są systemem kontroli dostępu, a wizyta w ośrodku osób niebędących pracownikami, czy użytkownikami i NCPS Solaris wymaga zgłoszenia się osób wizytujących na infoportierni znajdującej się przy wejściu głównym.
 2. Budynek wyposażono w windę przystosowaną do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dodatkowo winda posiada przyciski z alfabetem Braille’a oraz zapowiedzi głosowe. Winda umożliwia komunikację pionową w zakresie poziomów -1, 0, 1 segmentu B ośrodka, w tym dostęp do poziomu -1 hali synchrotronu. W ten sposób zapewniono dostęp do wszystkich pomieszczeń NCPS Solaris (z wyjątkiem specjalistycznych pomieszczeń technicznych obsługujących urządzenia i budynek).
  W budynku istnieją 4 klatki schodowe zapewniające komunikację pionową – główna klatka schodowa segment B, klatka schodowa w części wschodniej i w części północnej segmentu C oraz klatka schodowa pełniące rolę komunikacji pionowej w segmencie A.
  Korytarze są wolne od przeszkód architektonicznych i umożliwiają poruszanie się po całym budynku NCPS Solaris (za wyjątkiem specjalistycznych pomieszczeń technicznych) – po uprzednim uzyskaniu zezwolenia na wejście do stref o reglamentowanym dostępie.
  Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się w segmencie B na poziomie 0 i jest dostępna z holu głównego oraz na poziomie -1 (dojazd przy pomocy windy).
  Infoportiernia znajduje się w holu głównym, obok wejścia do budynku, telefon: 12 664 41 50.
 3. Dostęp do pomieszczeń (za wyjątkiem specjalistycznych pomieszczeń technicznych) nie wymaga zastosowania pochylni i platform. Komunikacja pozioma jest wolna od barier architektonicznych.
  Obiekt wyposażony jest w urządzenia AED.
  Pętla indukcyjna, jak również dodatkowe wsparcie możliwe jest po uprzednim zgłoszeniu wizyty osoby niepełnosprawnej z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni. Prosimy o kontakt z panem Robertem Kuligiem, tel. 12 664 40 78, email: robert1.kulig@uj.edu.pl.
 4. Od strony południowej wyznaczono 2 miejsca oznakowane i przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku znajduje się w odległości nie większej niż 30 m od parkingu.
 5. Budynek jest dostępny dla osób korzystających z pomocy psa asystującego.
 6. Tłumacz języka migowego w języku polskim jest dostępny po zgłoszeniu z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni. Usługa jest bezpłatna i możliwa w godzinach 7:30-15:30 w dni powszednie. Prosimy o kontakt z panią Alicją Górkiewicz, tel. 12 664 40 78, email: robert1.kulig@uj.edu.pl w celu umówienia wsparcia.

Aplikacje

Brak aplikacji.